Rauli Hirviniemi 01.05.2002


Puhe Riihimäen vappujuhlassa.

Hyvät kuulijat.
Tervetuloa myös Riihimäen Vasemmistoliiton puolesta työväen yhteiseen vappujuhlaan. Lapsiperheiden toimeentulo on heikentynyt 1990 luvulla muihin kotitalouksiin verrattuna. Lapsilisiä ei ole korotettu vuoden 1991 jälkeen ja kun niitä ei ole myöskään sidottu indeksiin, on niiden reaalinen arvo pudonnut selvästi. 90-luvun alkuvuosina heikennettiin lapsiperheiden asemaa poistamalla kunnallisverotuksen lapsivähennysoikeus. Vastaavasti luvattiin menetys korvata lapsilisiä korottamalla. Hallitukset ovat vaihtuneet, mutta korotuksesta ei ole kuulunut mitään.Vasemmistoliiton mielestä lapsilisäjärjestelmä on säilytettävä lapsen elatuskustannuksia korvaavana järjestelmänä. Lapsilisää ei tule muuttaa tarveharkintaiseksi eikä sitä tule verottaa. Mielestäni viimeistään seuraavaan hallitusohjelmaan on otettava myös selvä tavoite palauttaa lapsilisät reaalisesti 90-luvun alun tasolle ja korvata poistetut verovähennysoikeudet lapsiperheille.Pienituloisimpaan tuloviidennekseen kuuluvien lapsiperheiden määrä on kasvanut. Tähän kehitykseen on syynä etuuksien ja yhteiskunnan tulonsiirtojen pienentymisen lisäksi vaikuttanut se, että nuorten kohdalla mm. pätkätyöt ja työttömyys ovat yleisempiä kuin muilla. Samanaikaisesti myös asumiskustannukset ovat kohonneet. Erityisen vaikea taloudellinen tilanne on nuorilla lapsiperheillä joissa toinen tai molemmat vanhemmat opiskelevat.
Vasemmistoliitto vaatii, että lasten hoitaminen ja työelämän yhteensovittaminen on tehtävä nykyistä joustavammaksi. Tämä on tärkeää siksi, että työssäkäynti on lapsiperheissä muita talouksia yleisempää samalla, kun pienten lasten isät tekevät muita pidempää työpäivää. Kotihoidontukea käyttävät eniten perheet, joiden tulot ovat pienet. Kotihoidontukea on maksettava korotettuna siihen saakka kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta. Osittainen hoitovapaa tulee ulottaa alle 10-vuotiaiden lasten vanhempiin. Perhevapaita on voitava käyttää osa-aikaisesti. Osa-aikainen vanhempainvapaa voi ajoittua pidemmälle ajanjaksolle ja vaihtoehtoisesti molemmat vanhemmat voisivat olla yhtä aikaa osa-aikaisella vanhempainlomalla jakaen päivittäisen lapsenhoitovastuun.Työelämän ja perheen yhteensovittamisessa tulee lähteä aiempaa enemmän myös lapsen hyvinvoinnin lisäämisen kannalta. Tämä edellyttää tukimusta ja uudenlaista arvomaailmaa, jossa lasten hyvinvointi asettuu työmarkkinoiden menestyksen edelle.Kaikista perhevapaista naiset käyttävät edelleen valtaosan. Vain 2,2 % isistä käyttää vanhempainvapaata ja isyyslomaakin vain 60 % isistä. Tästä syystä isäkuukausi on tärkeä. Siinä ei ole kyse vain muutamasta päivästä tai viikosta enemmän isyyslomaa, vaan oman vanhempainloman mahdollisuudesta isille. Tällä on merkitystä tasa-arvopoliittisesti. Se murtaa pikku hiljaa terveellä tavalla koko sukupuolijärjestelmäämme. Sillä taas on kauaskantoisia seurauksia perheelle, työn ja perheen yhteensovittamiselle ja lapsille.


Yritysten ja työpaikkojen yhteiskunnallinen vastuu vanhemmuuden mahdollisuuksista on suuri. Mutta samalla intressi asiaan on yhteinen. Mikäli työntekijät eivät koe voivansa perustaa perhettä, vie se yritykset ajan myötä työvoimapulan eteen.Vasemmistoliiton puoluevaltuusto hyväksyi huhtikuussa Hyvä lapsuus ohjelman. Ohjelman punaisena lankana on lapsen näkökulma. Lapsella on oikeus hoivaan, osuuteen yhteiskunnan voimavaroista sekä oikeus osallistua itseään koskeviin asioihin oman kehityksensä mukaisesti.


Vasemmistoliiton mielestä terveydenhuoltoa tulee kehittää siten, että julkinen perusterveydenhoito on yleisesti arvostettu ja hyvin toimiva terveydenhuollon kivijalka. Väestöryhmien välisiä ja alueellisia eroja tulee tasata. Ehkäisevällä toiminnalla turvataan parhaiten terveyttä.Vasemmistoliiton mielestä perusterveydenhoito tulee organisoida asukaspohjaltaan sopiviksi yksiköiksi esimerkiksi seutukunnittain, joihin on saatavissa paremmin lääkäreitä ja muuta henkilökuntaa. Näitä linjauksia on tehty myös kansallisessa
terveysprojektissa.Huolen kohteena on ollut myös henkilöstön riittävyys ja jaksaminen. Terveydenhuollon laadun turvaamiseksi on huolehdittava henkilöstön työssä jaksamisesta ja
ammatillisesta koulutuksesta.Perusterveydenhoidon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon välinen hoitoketju tulee turvata. Yhtenä huolenaiheena onkin noussut esiin, että kansallisessa terveysprojektista puuttuu näkemys sosiaalitoimen kanssa tehtävästä yhteistyöstä.
Vasemmistoliitto on ollut huolestunut terveyspalveluiden rahoituksen riittävyydestä.Vasemmistoliiton mielestä hoitoon pääseminen on turvattava kaikille ajoissa.
Kiireellisissä tapauksissa hoitoon on päästävä heti ja perusterveydenhoitoon tulee päästä kolmessa päivässä, mutta hoitoarvio on saatava nopeasti. Tutkimuksiin on päästävä kolmessa viikossa. Näissä asioissa kansallinen terveysprojekti eteni. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä kiirehtii kansallisen terveysprojektin toteuttamista riittävin määrärahoin. Erittäin tärkeää on laadukkaan ja tasa-arvoisen terveydenhuollon turvaaminen, mikä vaatii lähivuosina merkittävää lisäpanostusta julkisiin terveyspalveluihin ja ammattitaitoiseen henkilökuntaan.Hyvät kuulijat.90-luvun alussa Suomen talous syöksyi historiamme syvimpään lamaan. On mielenkiintoista jälkikäteen tarkastella silloisten päättäjien pohdintoja laman syistä tai oikeastaan laman aiheuttajista. Suomen pankki mainitaan usein syyllisten listalla, mutta toinen syyllinen silloisten päättäjien mielestä oli Suomen kansa. Kaikki ikään kuin yrittivät rikastua nopeasti. Kuitenkin pörssikaupassa oli mukana hyvin pieni joukko.Laman aikana kiristettiin ihmisten vyötä mm. huippukorkealla verotuksella ja kireällä korkopolitiikalla. Reaaliansiot laskivat ja sosiaalietuuksia kavennettiin. Seurauksena oli palkansaajien elintason selvä lasku. Pohjoismaisen hyvin-
vointivaltion perustuksia murennettiin.


Palkkataso Suomessa romahti Välimeren maiden tasolle, verotus on Euroopan kireimmästä päästä ja esim. lapsiperheiden saama tuki on kolmanneksi alhaisin EU-vertailussa. Laman jälkeen Suomen kansantalous lähti nopeaan nousuun niin nopeaan, ettei sellaista Suomen historiasta aikaisemmin löydy. Nousun olisi luullut nopeasti korjaavan laman aikana syntyneen tilanteen, mutta toisin kävi. Nopeasti kasvaneet yritysten tulot eivät hyödyttäneet palkansaajia vaan valuivat mm. optioina pääomapiirien taskuihin. Kansantulon jaossa palkkatulojen osuus
laski nopeasti pääomatulojen hyväksi. Yhteistä kakkua ei haluttu jakaa tasapuolisesti kakun leipojien kesken vaan vahvemmat halusivat ottaa itselleen kaiken kasvun.Reaaliansiot eivät ole kasvaneet samassa suhteessa tuottavuuden kasvun kanssa. Työtätekevien ostovoiman lisäys on tapahtunut verotusta keventämällä. Tämän seurauksena mahdollisuudet verovaroin tehtäviin tulonsiirtoihin ovat kaventuneet. Myös uusien hyvinvointipalveluiden rakentaminen on vaikeutunut. Lisäksi valtion verotuksen keventymiset on siirretty eri tavoin kuntien maksettavaksi ja tämän seurauksena kunnallisveroprosentti on monissa kunnissa noussut. Veronkevennykset ovat pitkällä aikavälillä lyhytnäköinen tapa kasvattaa kansalaisten
ostovoimaa ja hyvinvointia. Vain jakamalla yhteisesti hankittua kansantalouden kakkua voidaan vaurautta kasvattaa ja palkansaajien elintasoa nostaa. Näin saadaan myös osa kakusta verotuloina yhteiskunnalle ilman verotuksen kiristämistä. Tässä on haastetta ammattiyhdistysliikkeelle ja poliittisille päättäjille. Oikeistopuolueilla tuskin on suuria intressejä nykyiseen vääristyneeseen tulonjakoon kajota.


Vajaan vuoden kuluttua järjestetään eduskuntavaalit. Vaalien edellä on mielestäni käytävä keskustelu tulevan hallituksen ohjelmasta. Nyt käydään keskustelua hallituksen muodostavista puolueista, kun pitäisi käydä keskustelua näiden puolueiden politiikan sisällöstä ja vaatimuksista vaalien jälkeen muodostettavan hallituksen politiikan suhteen.Kun puolueiden näkemykset vaalien jälkeen harjoitettavan politiikan sisällöstä ovat ennen vaaleja kansalaisten tiedossa, tietävät äänestäjät minkä puolesta äänensä antavat.Seuraavan eduskunnan ja hallituksen suurin haaste on nostaa Suomi takaisin Pohjoismaiseksi hyvinvointivaltioksi.


Hyvää vappua ja alkavaa kesää teille kaikille.

Paluu edelliselle sivulle